Disponent

Disponent

Kot disponent urejate organizacijo transporta blaga, vaši nalogi sta pravilna distribucija in nadzor nad pošiljkami. Skrbite za pravilno zavarovanje pošiljk, dajete navodila in usklajujete delo carinskih deklarantov. Potrjujete in overjate račune dobaviteljev. Če je potrebno, izpolnite carinsko dokumentacijo, sodelujete z naročnikom storitve in vodite komercialno operativne razgovore. S svojim delom zagotavljate, da je dogovorjena storitev, organizacija transporta v celoti opravljena.

Na podlagi prejetih nalog v prometni pisarni prevzemate in analizirate različne informacije in tehnično dokumentacijo za organizacijo prevozov in transporta, organizirate in vodite prevzemni proces v logistiki, organizirate in vodite odpremni in oskrbni proces v logistiki, organizirate in vodite hrambni proces ter upravljanje s skladiščnimi sistemi, organizirate in vodite zunanji transport, izvajate in vodite vračanja blaga in upravljate z reklamacijami, organizirate in vodite dodelavne procese in storitve v logistiki ter organizirate in vodite povratno logistiko in upoštevate okoljske standarde.

Program in cilji

Program usposabljanja

1. Modul: Komunikacija v prometni pisarni (komunikacija in timsko delo disponenta)

 • Uporaba komunikacijskih spretnosti za organizirano delo prometne pisarne
 • Razvijanje veščin vodenja in timskega dela prometne pisarne
 • Reševanje konfliktnih situacij na delovnem mestu

2. Modul: Zakonodaja, prevozna sredstva ter embaliranje

 • Osnovni pojmi prevozne pogodbe
 • Pravna pravila prevoza nevarnih snovi v vseh panogah prevozne dejavnosti
 • Pravila uporabe INCOTERMS klavzul
 • Splošne značilnosti transportnih zavarovanj
 • Obveznosti pogodbenih strank pri prevozu tovora in oseb po cestah
 • Omejitve odgovornosti strank pri prevozni pogodbi do določenega zneska
 • Transportna zavarovanja v cestnem prevozu
 • Špediterska pogodba

3. Modul: Načrtovanje in izvedba prevoznega procesa

 • Načrtovanje transportnih zmogljivosti zunanjega transporta
 • Postopki disponiranja transportnih storitev v vhodnem/izhodnem logističnem toku
 • Upravljanje transporta v pogojih zunanjih izvajalcev in izbor izvajalcev
 • Pojmi in postopki integriranih načinov transporta
 • Incoterms z novostmi
 • Disponiranje vozil
 • Obračun

4. Modul: Carinski postopki

 • Carinski postopek 40
 • Carinski postopek 42
 • Izvozno carinjenje
 • Tranzitni postopek

5. Modul: Uporaba informacijsko-komunikacijske in programske opreme v prometni pisarni

 • Uporaba programskega orodja pri delu prometne pisarne
 • Uporaba sistema za upravljanje voznega parka
 • Uporaba sistema za vodenje transportne dokumentacije

6. Preverjanje znanja

Izpit poteka pisno na lokaciji Izobraževalni center B&B, Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj. 

Trajanje usposabljanja: 

32 šolskih ur, 6 srečanj (5 terminov usposabljanja + termin za preverjanje znanja). Usposabljanje poteka online preko paltforme Zoom. 

Cilji programa usposabljanja

 • Načrtovanje, organiziranje in nadziranje kakovosti dela prometne pisarne v podjetju za prevoz tovora v cestnem prometu

 • Upravljanje voznega parka in vodenje dela voznikov in podizvajalcev v skladu s cilji podjetja

 • Pridobivanje prevozne storitve ter njeno izpeljavo, vključno z izračunavanjem stroškov prevoza in ekonomske cene prevozne storitve

Izdaja certifikata

Ob zaključku pridobite certifikat strokovne kvalifikacije »DISPONENT«. Certifikat podeljuje B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. in  Združenje za razvoj znanja v sodelovanju s Podjetniško trgovsko zbornico.

Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero delodajalcu dokazujete kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa vam omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Certifikat se izda v slovenskem in angleškem jeziku, na njem pa so zapisane strokovne kompetence, ki ste jih dokazali v postopku sprotnega preverjanja.

Certifikat je veljaven 5 let od izdaje. Po preteku tega časa obnovite potrdilo z dokazili, da profesionalno delujete na področju vodenja in upravljanja v logistiki ter z udeležbo na usposabljanjih iz področja vodenja in upravljanja logistike (vsaj 20 ur v zadnjih petih letih).

Pogoji

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobite, če imate:

 • dokončano srednjo poklicno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju dela disponiranja v prometni pisarni ali
 • najmanj srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo.

Dokazila o izobrazbi priložite ob prijavi. 

Za vse dodatne informacije nas pokličite na:
tel:041 627 162 ali nam posredujte e-mail: [email protected].