Vzdrževalec cest in cestni preglednik

Vzdrževalec cest in cestni preglednik

NPK Vzdrževalec cest

Delo zajema čiščenje prometnih površin, brežin, prometne signalizacije in opreme, vzdrževanje cest, izboljševanje cest, na primer s širjenjem cestišča in popravljanje lukenj in razpok na cestišču.

NPK Cestni preglednik

Kjer je potrebno izvajati popravila na cestah, ustrezna signalizacija na cesti pripomore k varnosti v prometu. Delo zajema tudi pregled sestavnih delov cestnega sveta in varovalnega pasu, presojanje prometne varnosti, skrb za zavarovanje in pregled mest izvajanja vzdrževalnih del ter zavarovanje nevarnih mest pri nenadnem in izrednem dogodku.

NPK Vzdrževalec cest

Pogoji

Pogoji, ki jih morate izpolnjevati za prijavo v postopek potrjevanja in preverjanja NPK Vzdrževalec cest:

 • vsaj nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole,
 • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

Postopek

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in delno ali v celoti prizna vsebine kataloga.

Obvezni dokumenti, ki jih mora kandidat priložiti v portfolio so:

 • prijava v postopek,
 • življenjepis,
 • kopija osebnega dokumenta,
 • kopija dokazila formalnega izobraževanja: nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
 • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva

Če komisija na podlagi pregledanega portfolia ne prizna znanj in spretnosti, zapisanih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK Vzdrževalec cest, kandidatovo znanje preveri s praktičnim preizkusom na poligonu in v učilnici z ustreznimi didaktičnimi pripomočki ter storitvijo z zagovorom.

NPK Cestni preglednik

Pogoji

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za prijavo v postopek potrjevanja in preverjanja NPK cestni preglednik:

 • Osnovnošolska izobrazba (SOK 2) in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba (SOK 4) in 
 • pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in
 • vozniško dovoljenje B-kategorije

Postopek

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in delno ali v celoti prizna vsebine kataloga.

Obvezni dokumenti, ki jih mora kandidat priložiti v portfolio so:

 • prijava v postopek
 • življenjepis
 • kopija dokazila formalnega izobraževanja : Osnovnošolska izobrazba (SOK 2) in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba (SOK 4) in
 • potrdilo in priporočilo delodajalca, da ima kandidat pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in
 • kopija vozniškega dovoljenja B-kategorije

Za pridobitev NPK mora kandidat dokazati, da ima izkušnje in zahtevana znanja, ki so za posamezno NPK zapisana v katalogu znanj. Po uspešno opravljenem preverjanju in potrjevanju usposobljenosti, pridobite javno veljavno listino o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikat NPK. S certifikatom dokazujete svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.

Postopek

Ključna dela, ki jih kandidat mora znati opraviti:

 • čiščenje cest in obcestja,
 • redno vzdržuje prometne površine,
 • redno vzdržuje naprave za odvodnjavanje cest,
 • redno vzdržuje brežine,
 • redno vzdržuje vegetacijo,
 • redno vzdržuje prometno signalizacijo in opremo,
 • redno vzdržuje cestne objekte,
 • izvaja dela v zimski službi,
 • zavaruje mesta izvajanja vzdrževalnih del.

Za vse dodatne informacije nas pokličite na:
tel:041 627 162 ali nam posredujte e-mail: [email protected].